Anykščių socialinės globos namai


Reference: LIT2020-021
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-04-12
Expiration date: 2024-04-12
Scope of Services: - ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims - ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia
Number of Service Users: 49
Number of Staff members: 40
Overall score:

Address: Alaušo g. 4,
Svėdasai, Anykščių r.,
29352 ,
Lithuania
Contact Person: Danguolė Rimavičienė
Email: anyksciusoc.globosnamai@gmail.com


Description:

Anykščiai Social Care Home (hereinafter Care Home) - a municipal budgetary institution providing inpatient long-term (short-term) social care for the elderly, elderly persons with severe disabilities and adults with disabilities who have declared their place of residence in the territory of Anykščiai district municipality. The care home has two branches: Svėdasai grandparents 'care home, (hereinafter referred to as the Grandparents' care home) and Burbiškis group living home, (hereinafter - the group living home).


Nursing homes 1998 April 1 is located in a two-storey building on the shore of the beautiful Alaušas lake, near the church at: Alaušas str. 4, Svėdasai, Anykščiai district. 29 elderly people with an average age of 83,7, including 11 elderly people with severe disabilities, spend their days calmly and meaningfully in these care homes.


Group living houses started their activities in 2014. November 16 address: Anykštos st. 2A, Burbiškis, Anykščiai district. 20 adults with mild to moderate mental disabilities found shelter in Burbiškis group life home.


The branches are about 35 km apart.


There are 42 employees in the care home: 27 employees in the branch of the nursing home, of which 15 employees work directly with the residents; 15 employees work in group living homes, of which 10 employees work directly with residents.


The vision of the care home is a constantly evolving and applying the most advanced methods of social care, a modern social care institution open to new initiatives, mobilizing a team of qualified employees, constantly improving the quality of services and responding professionally and dynamically to the needs of service users, providing the best long-term and state-of-the-art social services.


The mission of the care home is to provide long-term and short-term social care services, which provide comprehensive assistance to the elderly and adults with disabilities, taking into account their level of independence, requiring constant professional care.


The care home provides long-term (short-term) social care services for the elderly (in the branch of Svėdasai old people's care home) and long-term (short-term) social care services for adults with disabilities (in the branch of Burbiškis group living home), which consists of: information; consulting; mediation and representation; accommodation; development and maintenance of daily life skills, development of work skills; leisure organization; feed; organization of health care services and nursing; social work, communication, cultural, religious, educational, employment and other services required by the person according to his level of independence.


The quality policy of care homes reflects the most important quality goals and objectives of the institution, as well as the responsibilities of managers and employees to achieve these goals, and ensures the implementation of continuous improvement of activities. The care home fulfills its commitment to employ qualified staff with the necessary knowledge, skills and competencies. Employees are provided with conditions for continuous improvement, to raise their competencies, to participate in various trainings, to deepen the knowledge required to perform professional and high-quality services.


In providing services, the Care Home strives for the best possible results and benefits for the resident. The results of the activity are presented in the annual report of the director of the Care Home - presented to the employees and residents of the institution. Relatives and stakeholders of the residents have the opportunity to get acquainted with the results of activities in the Care Home or on the website of the institution, at the address: http://anyksciuglobosnamai.lt/


The goal of a care home is a happy, smiling resident. We value and respect the residents of care homes, take care of their quality of life, progress and improvement. We are able to empathize with another person's situation, emotional state, directly understand the other's feelings. We are a responsible institution for its impact on the environment and society, and together with social and public sector partners we are looking for innovative solutions to systemic social and wider economic welfare problems.Description in native language:

Anykščių socialinės globos namai (toliau Globos namai) – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims,


senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei suaugusiems asmenims su negalia, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. Globos namai turi du filialus: Svėdasų senelių globos namus, (toliau – Senelių globos namai) ir Burbiškio grupinio gyvenimo namus, (toliau – Grupinio gyvenimo namai).


Senelių globos namai 1998 m. balandžio 1d. įsikūrė dviejų aukštų pastate ant gražaus Alaušo ežero kranto, šalia bažnyčios adresu: Alaušo g. 4, Svėdasai, Anykščių r. šiuose globos namuose  ramiai bei turiningai  savo dienas leidžia 29 senyvo amžiaus asmenys, kurių vidutinis amžius 83,7 metai, iš jų 11 senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia.


Grupinio gyvenimo namai savo veiklą pradėjo 2014 m. lapkričio 16 d. adresu: Anykštos g. 2A, Burbiškis, Anykščių r. Burbiškio grupinio gyvenimo namuose užuovėją rado 20 suaugusių asmenų su lengva arba vidutinio sunkumo psichine negalia.


Filialai vienas nuo kito nutolę apie 35 km.


Globos namuose dirba 42 darbuotojai: senelių globos namų filiale – 27 darbuotojai, iš jų 15 darbuotojų dirba tiesiogiai su gyventojais; grupinio gyvenimo namuose dirba 15 darbuotojų, iš jų 10 darbuotojų dirba tiesiogiai su gyventojais.


Globos namų vizija – nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas.


Globos namų misija – teikti ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.


Globos namuose teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims (Svėdasų senelių globos namų filiale) ir ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia (Burbiškio grupinio gyvenimo namų filiale), kurių sudėtį sudaro: informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; apgyvendinimas; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas; laisvalaikio organizavimas; maitinimas; sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimas; socialinio darbo, bendravimo, kultūrinės, religinės, edukacinės, užimtumo ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.


Globos namų kokybės politika atspindi svarbiausius įstaigos kokybės tikslus ir uždavinius, taip pat vadovų ir darbuotojų įsipareigojimus siekiant šių tikslų įgyvendinimo, bei užtikrina nuolatinio veiklų gerinimo vykdymą. Globos namai vykdo įsipareigojimą įdarbinti kvalifikuotus, turinčius reikiamų žinių, įgūdžių ir kompetencijų darbuotojus. Dirbantiems darbuotojams sudaromos sąlygos nuolat tobulintis, kelti savo kompetencijas, dalyvauti įvairiuose mokymuose, gilinti žinias, reikalingas profesionaliai ir kokybiškai atlikti paslaugas.


Teikiant paslaugas Globos namai siekia kuo geresnių rezultatų ir naudos gyventojui. Veiklos rezultatai yra pateikiami metinėje Globos namų direktoriaus ataskaitoje – pristatomi įstaigos darbuotojams ir gyventojams. Gyventojų artimieji  ir suinteresuotosios pusės turi galimybę susipažinti su veiklos rezultatais Globos namuose arba internetinėje įstaigos svetainėje, adresu: http://anyksciuglobosnamai.lt/


Globos namų siekis – laimingas, besišypsantis gyventojas. Vertiname ir gerbiame globos namų gyventojus, rūpinamės jų gyvenimo kokybe, pažanga ir tobulėji.mu. Gebame įsijausti į kito asmens padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito jausmus. Esame atsakinga įstaiga už jos poveikį aplinkai ir visuomenei, kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieškome novatoriškų sisteminių socialinių ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų.

Location:

Organisations in the area: