BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas


Reference: LIT2020-005
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-10-21
Expiration date: 2023-10-21
Scope of Services: Ilgalaikės socialinės globos paslaugos vaikams ir jaunuoliams
Number of Service Users: 70
Number of Staff members: 90
Overall score:

Address: Lakštingalų ,
Vilnius,
10103,
Lithuania
Contact Person: Loreta Meiluvienė
Email: pensionas@vilniauspensionas.lt


Description:

Budgetary institution Vilnius City Children and Youth Boarding House is a stationary social-care budgetary institution of Vilnius City Municipality for children and youth with mental disabilities, who are aged 3 to 29 and who have been left without parental care.


The boarding house was established by the Council of the city of Vilnius on 15 December 1993. It is the only institution in Vilnius that is dedicated for the care of children and youth with mental and complex disabilities. The institution’s facilities are upgraded, it has a safe environment that resembles home and is suitable for people with mobility and position disorders. Our social workers, teachers and medics have appropriate education, are certified and licensed.


Mission


Our aim is to provide better conditions for disabled children and young people so that they can discover their creative abilities and expand their knowledge of the world in line with every person’s skills and the uniqueness of his/her disorder. The boarding house community takes care of their well-being and seeks to be like the family and home that these young people lost.


Vision


Meeting the needs of children and youth, providing favourable living conditions and ensuring that each person is able to take care of him or herself and integrate into the community.


Values: Individuality; the right to self-determination; respect and dignity; ethics; professionalism; co-operation.


Purpose: to organise and provide long-term, short-term and one-day services of social care for children and youth with disabilities as well as personal assistance services for children with special needs, involving children and youth’s parents and social partners into the socialisation process. Our aim is to provide better conditions for service recipients so that they can discover their creative abilities and expand their knowledge of the world in line with every person’s skills and the uniqueness of his/her disorder. The boarding house community takes care of their well-being and seeks to be like the family and home that these children lost.


The institution provides home for 70 service recipients with complex disability, who are aged 4 to 29. We try hard to make our institution feel like home and family for the service recipients who live here. They live in 9 groups – families – each of which has 8 children or 9 youth. Here they can feel safe and loved. Each family has its “mum” and “dad” – the social workers who take care of children’s education and the organisation of their daily routine.


Commitments of the boarding house’s management:  1. 1. To provide sufficient resources for the implementation of the goals and quality policy of the institution.

  2. 2. To acknowledge the workers’ achievements and creative initiative and to encourage them to improve the provided services.

  3. 3. To ensure the necessary conditions for constant education and professional development of the workers.

  4. 4. To ensure that the social services provided to service recipients are safe and of high quality.


5. To support and encourage good mutual relationship between service recipients and workers, and to encourage the initiative and suggestions of service recipients.Description in native language:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas yra Vilniaus miesto savivaldybės stacionari socialinės globos biudžetinė įstaiga, skirta vaikams ir jaunuoliams su proto negalia nuo 3 iki 29 metų, likusiems be tėvų globos.


Pensionas įsteigtas Vilniaus miesto Tarybos 1993 m. gruodžio 15 d. sprendimu. Tai vienintelė vaikų ir jaunuolių su proto bei kompleksine negalia globos  įstaiga Vilniuje. Įstaigos patalpos renovuotos, sukurta saugi aplinka, artima namų aplinkai ir pritaikyta asmenims su judesio bei padėties sutrikimais. Socialinio darbo personalas, pedagogai ir medikai turi įgiję reikiamą išsilavinimą, atestuoti, įgiję licencijas.


Įstaigos misija


Siekiame sudaryti geresnes sąlygas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams atskleisti kūrybinius gabumus, plėsti pasaulio pažinimo ribas pagal kiekvieno asmens gebėjimus ir sutrikimo savitumą. Pensiono bendruomenė rūpinasi jų gerove ir trokšta atstoti vaikams ir jaunimui prarastą šeimą bei namus.


Įstaigos vizija


Tenkinti vaikų ir jaunuolių poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, grąžinti asmens gebėjimą rūpintis savimi ir integruotis į bendruomenę.


Pensiono vertybės: Unikalumas; Apsisprendimo teisė; Pagarba ir orumas; Etika; Profesionalumas; Bendradarbiavimas.


Pensiono veiklos tikslas organizuoti ir teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams su negalia, asmeninio asistento paslaugas vaikams su ypatingais poreikiais,  į socializacijos procesą įtraukiant vaikų bei jaunuolių tėvus ir socialinius partnerius. Siekiame sudaryti geresnes sąlygas Paslaugų gavėjams  atskleisti kūrybinius gabumus, plėsti pasaulio pažinimo ribas pagal kiekvieno gebėjimus ir sutrikimo savitumą. Pensiono bendruomenė rūpinasi jų gerove ir trokšta atstoti vaikams prarastą šeimą bei namus.


Įstaigoje gyvena 70 Paslaugų gavėjų su kompleksine negalia nuo 4 iki 29 metų. Stengiamės, kad Įstaiga Paslaugų gavėjams  atstotų namus, taptų šeimos modeliu. Paslaugų gavėjai gyvena 9-iose šeimynose - "šeimose" po 8 vaikus, jaunuoliai- po 9, kuriose gali jaustis saugūs ir mylimi. Globotinių  ugdymu ir jų gyvenimo organizavimu rūpinasi kiekvienos šeimos "mama" ir "tėtis"- socialinis darbuotojas ir jo padėjėja.


Pensiono vadovybė įsipareigojimai:  1. 1. Skirti pakankamus išteklius Įstaigos veiklos tikslams ir kokybės politikai įgyvendinti.

  2. 2. Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos tobulinti teikiamas paslaugas.

  3. 3. Sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų mokymuisi ir profesiniam tobulėjimui.

  4. 4. Sudaryti sąlygas, kad Paslaugų gavėjams teikiamos socialinės paslaugas būtų kokybiškos ir saugios.


5. Palaikyti ir skatinti gerus paslaugų gavėjų  ir darbuotojų tarpusavio santykius, skatinti paslaugų gavėjų iniciatyvą ir pasiūlymus. 

Location:

Organisations in the area: