University rehabilitation Institute Republic of Slovenia, Vocational rehabilitation Centre


Reference: EXC2019-001
Type: EQUASS Excellence (2018)
Certification date: 2019-04-01
Expiration date: 2022-04-01
Scope of Services: Vocational rehabilitation
Number of Service Users: 1125
Number of Staff members: 72
Overall score: 72,7

Address: Linhartova ,
Ljubljana,
1000 , Ljubljana,
Slovenia
Contact Person: Jasmina Plavsic
Email: jasmina.plavsic@ir-rs.si


Description:

 


The center for vocational rehabilitation carries out team-based planning, performance and assessment of programs of vocational and employment rehabilitation as an integral part of comprehensive rehabilitation. Their work covers the areas of healthcare, employment, pension and disability insurance and legislation. Their programs are based on contemporary rehabilitation doctrine and include team work, active role of users and connection of environmental resources. Their work is based on comprehensive assessment of functional abilities of an individual, of his or her work endurance and efficiency, learning skills, work behavior and of the necessary adjustments and adaptations of his or her tasks and work environment.


Basic programs:  • Specialized diagnostic assessment programs in cases of complex diseases or conditions as the basis for extended evaluation of functional abilities of an individual and for the creation of an individual program of rehabilitation.

  • Comprehensive, individualized programs of rehabilitation for problem coping and improving cognitive and behavioral functioning of an individual (improvement of physical and mental functioning as a preparation for a safe return to work)

  • Programs of vocational guidance for adolescents with developmental disorders or individuals returning to educational programs after disease or injury.


Their goal is helping persons with impairments to secure and maintain, as well as advance, in suitable employment and thus contribute to their social integration. The center cooperates with the Development center for employment rehabilitation in the creation of professional knowledge and experience in the field of vocational and employment rehabilitation.Description in native language:

 


Centru za poklicno rehabilitacijo izvajamo programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki so sestavni del programov celostne rehabilitacije. Programi temeljijo na sodobni rehabilitacijski doktrini in upoštevajo zahteve po timskem delu, aktivni vlogi uporabnikov in povezovanju z vsemi deležniki v okolju.


Izhodišče je celostna ocena funkcijske zmožnosti posameznika, delovne vzdržljivosti in učinkovitosti, sposobnosti učenja, delovnega vedenja, potrebnih prilagoditev dela in njegovega delovnega okolja.


Temeljni programi so:  • Specializirani diagnostično ocenjevalni programi pri zahtevnejših obolenjih ali stanjih za pripravo razširjene ocene rehabilitacijskih funkcionalnih sposobnosti posameznika in oblikovanje individualnega programa poklicne rehabilitacije.

  • Program zaposlitvene rehabilitacije za brezposelne osebe z okvarami, ki zmanjšujejo njihovo zmožnost za vključevanje v delovni proces.

  • Obravnava oseb, ki uveljavljajo pravico do poklicne rehabilitacije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

  • Programi poklicnega usmerjanja mladostnikov z razvojnimi motnjami ali stanji po boleznih ali poškodbah oziroma pacientov, ki se po bolezni ali poškodbi vračajo v učni proces.

  • Program socialne vključenosti, katerega cilj je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti osebe z zmanjšanimi zmožnostmi (delovne vsebine) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine). V program se vključujejo osebe, ki jim je bila izdana odločba o nezaposljivosti (zaradi invalidnosti dosegajo od 0 - 30% delovne učinkovitosti).


Programe izvajamo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Izvajajo jih strokovni timi v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in na Ptuju. Z Razvojnim centrom za zaposlitveno rehabilitacijo sodelujemo pri razvoju strokovnega znanja in izkušenj na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Vodimo razvojne projekte na nacionalni in mednarodni ravni in pri njih sodelujemo.

Location: