BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“


Reference: LIT2019-001
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-03-15
Expiration date: 2022-03-15
Scope of Services: Dienos socialinės globos institucijoje skyrius (Lakštučių g. 6) Paslaugų gavėjų skaičius- 31. Dienos socialinės globos institucijoje skyrius (Panevėžio g. 2) padalinys. Paslaugų gavėjų skaičius- 41. Dienos socialinės globos asmens namuose skyrius paslaugų gavėjų skaičius- 31.
Number of Service Users: 103
Number of Staff members: 94
Overall score:

Address: Lakštučių g. ,
Klaipėda,
91196,
Lithuania
Contact Person: Roma Fabijonavičiūtė-Genienė
Email: info@klaipedoslakstute.lt


Description:

 


The budgetary institution centre for people with disabilities “Klaipėdos lakštutė” have been providing social services since 1999. The main purpose of the centre is to help people from ages 18 and above, with mental behavioural and disorders, integrate to society, improve their quality of life and develop the skills of their everyday life and work.


A broad range of services are provided in 3 departments of the institution. These social services are provided:
general (information, consulting and mediation) and special (assistance at home, day social care at the institution, day social care at person’s home). On average, social services are provided for 170 clients at the institution.


When providing social services, various working methods are applied:
- Case method: when providing services for the working-age persons with intellectual/mental disorders, in order to integrate them to society, labour market, rehabilitation, providing sociocultural services in order to effectively solve the employment issues;
- Integral assistance (social care and nursing services) for the disabled and elderly people with intellectual/mental disorders, while at the same time helping     their family members, which are looking after their relatives, to combine their family and work commitments;
- Therapeutic working methods: movement therapy (of the physical body, emotions, training of mental self-medication, whilemoving to the rhythm of the         music), sand and dog therapy;
- Individual work with the receivers of the services: whenproviding the services, individual programmes are prepared:
- Universal design (colours, lines, symbols) where we seek to adapt the same thing in use to the individual needs of the disabled, so that the people with       severe disability could have the opportunity to use the thing easily and clearly and be environmentally orientated;
- Multidisciplinary team work. The suitable microclimate, clearly formulated team objectives and tasks, proper team composition, division of roles,       responsibility and harmonised social work and health procedures ensure the complex assistance to the disabled ;
- Alternative augmentative communication. The institution uses innovative technologies and alternative communication programs adapted to each disability.Description in native language:

 


Biudžetinė įstaiga neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ teikia socialines paslaugas nuo 1999 m.. Įstaigos pagrindinis tikslas- padėti asmenims nuo 18 m., turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, integruotis į visuomenę, gerinti jų gyvenimo kokybę bei ugdyti jų kasdienio gyvenimo ir darbinius įgūdžius. Įstaigoje teikiamos plataus spektro socialinės paslaugos 3 padaliniuose. Teikiamos šios socialinės paslaugos: bendrosios (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas) ir specialiosios (pagalba į namus, dienos socialinė globa institucijoje, dienos socialinė globa asmens namuose). Vidutiniškai įstaigoje socialinės paslaugos teikiamos 170 klientų. Teikiant socialines paslaugas taikomi įvairūs darbo metodai:


 atvejo metodas: teikiant paslaugas darbingo amžiaus asmenims, turintiems proto/psichikos negalią, siekiant jų socialinės integracijos į bendruomenę, darbo rinką, reabilitaciją, teikiant sociokultūrines paslaugas siekiant efektyviau spręsti užimtumo problemas;
 integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos paslaugos) neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, turintiems proto/psichikos negalią, kartu padedant ir jų šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus;
 terapiniai darbo metodai: judesio terapija (fizinio kūno, emocijų, psichikos savigydos treniruotė, judant muzikos ritmu), smėlio ir kaniterapijos;
 individualizuotas darbas su paslaugų gavėjais: teikiant paslaugas rengiamos individualios programos;
 universalus dizainas (spalvos, linijos, simboliai). Kuriuo siekiame tą patį naudojamą dalyką pritaikyti pagal individualius neįgaliųjų poreikius, kad būtų suteikta galimybė sunkią negalią turintiems asmenims lengvai suprantamai naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
 multidisciplininis komandinis darbas. Tinkamas mikroklimatas, aiškiai suformuluoti komandos tikslai ir uždaviniai, tinkama komandos sudėtis, pasidalijimas vaidmenimis, atsakomybė ir suderintos socialinio darbo ir sveikatos procedūros užtikrina kompleksišką pagalbą neįgaliąjam;
 alternatyvi augmentinė komunikacija. Įstaigoje naudojamos inovatyvios technologijos ir alternatyviosios komunikacijos programos, pritaikomos, pagal kiekvieną negalią.

Location:

Organisations in the area: