Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai


Reference: LIT2020-004
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-11-12
Expiration date: 2023-11-12
Scope of Services: Ilgalaikė socialinė globa
Number of Service Users: 48
Number of Staff members: 40
Overall score:

Address: Rukeliškių g. 44,
Vilnius,
LT-10101,
Lithuania
Contact Person: Virginija Paulauskytė
Email: valakampiu@valakampiuspn.lt


Description:

BI Valakampiai Social Support Facility provides long-term social care services for people with mental and complex disabilities.


The institution’s mission – provide quality, person-oriented and continuously improved services to people with mental and complex disabilities pursuing their enablement and social inclusion.


The institution’s target groups receiving long-term social care services – residents with mental and complex disabilities in Vilnius. The institution provides long-term social care services at 2 addresses: Unit I at Rukeliškių St. 44 for 24 residents, Unit II for 14 residents and Group Living Home for 10 residents at Rukeliškių St. 40.


The institution was established under the decision of Vilnius City Council on 16th of January 1992. It was the first attempt to create a new type of living homes for people with mental disability in Lithuania. The head office of the institution is located at Rukeliškių St. 44, Vilnius.


In addition to long-term social care services, the institution provides short-term, accommodation at independent living homes and development of social skills,  support and (or) restoration services.


In total, the institution provides services on average to 229 people with mental and complex disabilities annually.Description in native language:

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims.


Įstaigos misija – teikti kokybiškas, į asmenį orientuotas ir nuolat tobulinamas paslaugas proto / psichikos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims siekiant jų įgalinimo ir  socialinės įtraukties.


Įstaigos tikslinės grupės teikiant ilgalaikės socialinės globos paslaugas  - proto ir kompleksinę negalią turintys Vilniaus miesto gyventojai. Įstaigoje ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 2 adresais: 24 gyventojams I korpuse adresu Rukeliškių g. 44, 14 gyventojų II korpuse ir 10 gyventojų Grupiniuose gyvenimo namuose adresu Rukeliškių g. 40.


Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1992 m. sausio 16 d. sprendimu Tai buvo pirmas bandymas Lietuvoje sukurti naujo tipo gyvenimo namus proto negalią turintiems asmenims. Pagrindinė įstaigos buveinė  įsikūrusi adresu Rukeliškių g. 44, Vilniuje.


Be ilgalaikės socialinės globos paslaugų, įstaiga teikia trumpalaikės, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir socialinių įgūdžių ugdymo,  palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas.


Iš viso įstaigoje vidutiniškai per metus paslaugos suteikiamos  229 proto / psichikos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Location:

Organisations in the area: