Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai


Reference: LIT2021-069a
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-05-04
Expiration date: 2025-05-04
Scope of Services: Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Number of Service Users: 20
Number of Staff members: 10
Overall score:

Address: Rukeliškių g. 44,
Vilnius,
LT-10101 ,
Lithuania
Contact Person: Alina Šukevič
Email: valakampiu@valakampiuspn.lt


Description:

BI Valakampiai Social Support Facility (hereinafter – the Facility) provides accommodation services at independent living homes to people (families) with mental disabilities.


The mission of the Facility is to provide high-quality, person-oriented and continuously improved services to people with mental/psychological and complex disabilities pursuing their enablement and social inclusion. Accommodation services at independent living homes are provided for 20 recipients at the address A. Kojelavičiaus St. 127. The target groups of the Facility in the provision of accommodation services at independent living homes – residents of Vilnius city with mild or moderate mental disabilities. 


The Facility was established under the decision of  Vilnius City Council on 16th of January 1992. It was the first attempt to create a new type of living homes for people with mental disabilities. The main office of the Facility is located at Rukeliškių St. 44, Vilnius.


In addition to accommodation services at independent living homes, the Facility provides long-term, short-term and social skills development,  maintaining and/or) stimulation services.


In total, the Facility provides services to 211 people with mental/psychological and complex disabilities on average per year.Description in native language:

BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai (toliau – įstaiga) teikia apgyvendinimo savarankiško namuose paslaugas proto negalią turintiems asmenims (šeimoms).


Įstaigos misija – teikti kokybiškas, į asmenį orientuotas ir nuolat tobulinamas paslaugas proto / psichikos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims siekiant jų įgalinimo ir  socialinės įtraukties. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos 20 paslaugų gavėjų teikiamos Savarankiško gyvenimo namuose adresu A. Kojelavičiaus g. 127. Įstaigos tikslinės grupės teikiant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas  - lengvą ir vidutinę proto negalią turintys Vilniaus miesto gyventojai.


Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1992 m. sausio 16 d. sprendimu. Tai buvo pirmas bandymas Lietuvoje sukurti naujo tipo gyvenimo namus proto negalią turintiems asmenims. Pagrindinė įstaigos buveinė  įsikūrusi adresu Rukeliškių g. 44, Vilniuje.


Be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų, įstaiga teikia ilgalaikės, trumpalaikės ir socialinių įgūdžių ugdymo,  palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas.


Iš viso įstaigoje vidutiniškai per metus paslaugos suteikiamos  211 proto / psichikos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Location:

Organisations in the area: