Čižiūnų socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-052
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-03
Expiration date: 2025-01-03
Scope of Services: Ilgalaikės socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose paslaugos
Number of Service Users: 24
Number of Staff members: 27
Overall score:

Address: Vilties g. 2 ,
Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r.,
21268,
Lithuania
Contact Person: Vilma Kozėlienė
Email: ciziunucentras@gmail.com


Description:

Čižiūnai Social Services Center is a social services institution located in Čižiūnai village, surrounded by lakes and hills. Established in 2009. May 15 After the implementation of the investment project “Establishment of the Čižiūnai Social Services Center” by Trakai District Municipality, it was financed by the European Union Structural Funds, the budget of the Republic of Lithuania, Trakai District Municipality and Woonbeheer housing companies in Borne (Netherlands). The mission of the center is to satisfy the needs of the members of the Trakai district community for social services, to help integrate into society, to solve the issues of employment, education and self-realization.


Čižiūnai Social Services Center is a complex institution providing social services to the residents of Trakai district. The center has a 25-bed care home and a 5-bed independent living house, a social care (home help) service with 40 recipients, and a day center for the elderly and disabled. About 50 people use laundry, personal hygiene, transport and other social services. One of the main tasks of the center is to meet the vital needs of the elderly and disabled, to reduce social exclusion. The center has 27 employees, 22 of whom work in social work.


The center is a hearth of rural culture, providing socio-cultural services to the inhabitants of rural areas and having beautiful traditions.Description in native language:

Čižiūnų socialinių paslaugų centras -  socialinių paslaugų įstaiga, įsikūrusi Čižiūnų kaime, apsupta ežerų ir kalvelių. Įsteigta 2009 m. gegužės 15 d.  Trakų rajono savivaldybei įgyvendinus investicinį  projektą „Čižiūnų socialinių paslaugų centro įkūrimas“, o jį finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Lietuvos Respublikos biudžetas, Trakų rajono savivaldybė ir Bornės (Olandija) gyvenamųjų namų bendrovės „Woonbeheer“. Centro misija – tenkinti Trakų rajono bendruomenės narių poreikius socialinėms paslaugoms, padėti integruotis į visuomenę, spręsti užimtumo, ugdymo, savęs realizavimo klausimus.


Čižiūnų socialinių paslaugų centras -  kompleksinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Trakų rajono gyventojams. Centre veikia 25 vietų globos namai ir 5 vietų Savarankiško gyvenimo namai,  socialinės priežiūros (pagalbos į namus) tarnyba su 40 gavėjų, pagyvenusių ir neįgalių žmonių dienos centras   Apie 50 asmenų naudojasi skalbimo, asmens higienos, transporto ir kitomis socialinėmis paslaugomis. Vienas pagrindinių centro uždavinių yra tenkinti gyvybiškai svarbius senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių poreikius, mažinti socialinę atskirtį. Centre dirba 27 darbuotojai, iš jų 22 darbuotojai dirba socialinį darbą.


Centras – kaimo kultūros židinys, teikiantis sociokultūrines paslaugas kaimiškų vietovių gyventojams ir turintis gražias tradicijas.

Location:

Organisations in the area: