Josvainių socialinis ir ugdymo centras


Reference: LIT2021-036
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-10-29
Expiration date: 2024-10-29
Scope of Services: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.
Number of Service Users: 35
Number of Staff members: 31
Overall score:

Address: Skroblų g. 8, Josvainiai,
Kėdainių r. sav. ,
LT-58017,
Lithuania
Contact Person: Jolanta Maruozienė
Email: josvainiu.soc.@kedainiai.lt
Website: http://jsuc.lt


Description:

 


Mission of Josvainiai Social and Education Center - The Center provides social services, applying the most advanced methods of long-term (short-term) social care, modern, open to new initiatives. An institution that fully meets the needs of society and provides adequate care and normal living conditions for the elderly and disabled. Strengths of the institution: purposeful and purposeful activities, constantly modernizing the material base, small staff turnover. The staff is constantly improving their qualifications and professional competencies. Services are needed by the residents of Kėdainiai district. The pursuit of the planned priorities and objectives motivated the implementation of the EQUASS quality system in the institution, because by implementing this project the institution contributes to the implementation of the principles of sustainable development in the social field. The provided social services are focused on the reduction of social exclusion of service recipients, increase of employment, quality leisure time.


The institution can accommodate 39 service users. Services are currently provided to 22 severely disabled residents and 14 elderly people. The institution provides the following services: information, counseling, mediation and representation, accommodation, development and maintenance of daily life skills, work skills development, leisure organization, assistance with preparation, feeding, washing, personal hygiene services, health care and nursing, catering services, social work and communication, etc. services.


The values ​​of the institution are time-tested, stable and flowing from within, what our organization and employees consider to be the standard of conduct: a good microclimate, respect for human rights and dignity, professionalism, continuous improvement, innovation and fostering social responsibility.


The aim of the activity is to meet the vital needs of the elderly and the disabled, to protect and defend their rights, to promote the ability to take care of themselves, to help integrate into society by overcoming social exclusion.Description in native language:

Josvainių socialinio ir ugdymo centro misija –Centras teikia socialines paslaugas, taikant pažangiausius ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos metodus,  modernus, atviras naujoms iniciatyvoms. Visiškai visuomenės poreikius tenkinanti įstaiga, kuri senyvo  amžiaus ir neįgaliems žmonėms suteikia tinkamą globą, normalias gyvenimo  sąlygas. Įstaigos stipriosios pusės: tikslinga ir kryptinga veikla, nuolat modernizuojama materialinė bazė, maža personalo kaita. Personalas nuolat kelia kvalifikaciją, didina profesines kompetencijas. Paslaugos reikalingos Kėdainių rajono gyventojams. Siekis įgyvendinti numatytus prioritetus ir tikslus, motyvavo įdiegti EQUASS kokybės sistemą įstaigoje, nes vykdydama šį projektą įstaiga prisideda prie  darnaus vystymosi principų įgyvendinimo socialinėje srityje.  Teikiamos socialinės paslaugos orientuotos į paslaugų gavėjų socialinės atskirties mažinimą, užimtumo didinimą, kokybišką laisvalaikio praleidimą.


Įstaigoje gali apsigyventi 39 paslaugų gavėjai. Šiuo metu teikiamos paslaugos  22 gyventojams su sunkia negalia ir 14 senyvo amžiaus asmenims. Įstaiga teikia šias paslaugas: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, teikiamos asmens higienos paslaugos, sveikatos priežiūros ir slaugos, maitinimo  paslaugos, socialinio darbo ir bendravimo ir kt. paslaugos.


Įstaigos vertybės patikrintos laiko, stabilios ir plaukia iš vidaus, ką mūsų organizacija, darbuotojai laiko elgesio standartu: geras mikroklimatas, pagarba žmogaus teisėms ir orumui, profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, inovacijų taikymas ir socialinės atsakomybės puoselėjimas.


Veiklos tikslas – tenkinti senų ir neįgalių žmonių gyvybinius poreikius, saugoti ir ginti jų teises, skatinti gebėjimą pasirūpinti savimi, padėti integruotis į visuomenę įveikiant socialinę atskirtį.

Location:

Organisations in the area: