Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai


Reference: LIT2019-011
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-29
Expiration date: 2022-04-29
Scope of Services: Socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams
Number of Service Users: 24
Number of Staff members: 21
Overall score:

Address: Alyvų g.1, Sangrūdos k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav.,
Kalvarija,
LT-69265,
Lithuania
Contact Person: Alma Liutkevičienė
Email: sangruda.globosnamai@gmail.com


Description:

Kalvarija Municipality Family Care Home was established on 29th of January 1999 as the Marijampolė District Children's Home Care Home. 2017-01-26 the name of the institution was changed - Kalvarija Municipality Family Care Home. 


From September 1, 2015 The child care home started operating with three families.


Kalvarija Municipality Family Care Home is a social services institution.


The legal form is a budgetary institution.


Owner - Kalvarija Municipality.


Divisions of the family home of Kalvarija Municipality: Family Care Unit, Care Center, Community Care Home with 22 employees.


 Activities include general and special social services.


Mission - to provide qualified, high quality, accessible social resources with the available material resources services to meet the needs and expectations of users.


Service types:  •  to provide short-term (long-term) social care services to children who have lost parental care from birth to 18 years, in exceptional cases (until the completion of general education, study or study) at the request of the child and with the consent of the founder up to 21 years;

  • providing social care services - providing complex services to individuals (families) and their children who do not need permanent professional care;

  • Carry out the activities of a care center.


• providing other general and special social services. Public announcements of the family care home are published on the website of the Family Care Home www.seimosnamai.kalvarija.lm.lt/.Description in native language:

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai įkurti 1999-01-29 kaip Marijampolės rajono vaikų laikinosios globos namai. 2017-01-26 pakeitas įstaigos  pavadinimas - Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai.


Nuo 2015 metų rugsėjo 1 d. vaikų globos namai pradėjo veikti trimis šeimynomis.


Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai yra socialinių paslaugų įstaiga.


Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.


Savininkas - Kalvarijos savivaldybė.


Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų padaliniai: Šeimos globos padalinys, Globos centras, Bendruomeniniai globos namai, kuriuose dirba 22 darbuotojai.


Veiklos rūšys – bendosios ir specialiosios socialinės paslaugos.


Misija – su turimais materialiniais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių paslaugų gavėjų poreikius ir lūkesčius.


Paslaugų rūšys:  • teikti trumpalaikes (ilgalaikes) socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, išimtinais atvejais (iki baigs bendrojo lavinimo mokyklą, besimokančiam ar studijuojančiam) vaiko prašymu ir steigėjo sutikimu iki 21 m.;

  • teikti socialinės priežiūros paslaugas – kompleksinių paslaugų teikimas asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, kuriems nereikia nuolatinės specialistų priežiūros;

  • vykdyti globos centro veiklą.

  • teikti kitas bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.


Šeimos globos namų viešieji pranešimai skelbiami Šeimos globos namų interneto tinklapyje www.seimosnamai.kalvarija.lm.lt/.

Location:

Organisations in the area: