Kauno miesto socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2020-008
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-09-17
Expiration date: 2023-09-17
Scope of Services: Social care (home care) services
Number of Service Users: 290
Number of Staff members: 38
Overall score:

Address: Partizanų str. 38D,
Kaunas,
LT-49490,
Lithuania
Contact Person: Evelina Gvergždienė
Email: info@kaunospc.lt


Description:

Kaunas City Social Services Centre (hereinafter referred to as the Centre) is the largest agency providing social services in Kaunas City Municipality. The Centre provides general and special social services for families and children, elderly persons, elderly persons with severe disability and for homeless people. The Centre aims to apply the most advanced methods, to be sluggish, innovative, oriented towards results. Home care services are provided in accordance with the estimated demand for social services up to 10 hours per week, no more than 5 times a week. The aim of the provided services are aimed to enabling a person (family) to develop or strengthen capacities and opportunities to self-solve their social problems, to help overcome social exclusion, to organize social work in the wards and to provide social services according to the needs of the residents of the city of Kaunas. In order to respond to the needs of social service users, we are constantly improving qualification, we are looking for internal and external motivation elements to motivate employees how to support them and, in case of extreme complications, to apply the principles of team work by combining staff of all sections. Services to home are organised by small teams headed by senior social workers, the same service is provided by visiting individual care staff at the person's home. We are open and learning, at the same time creating space and other learning, through intensive admission of students from high and vocational schools. The home care services are multifaceted with a large number of activities carried out at a person's home from mere household work to the representation of the recipient and quality consultancy. Due to the large number of service recipients and the intensity of service provision in order to prevent the quality of service and to reduce the sense of loneliness, the Centre, together with the Lithuanian Red Cross Society, signed a cooperation agreement aimed at improving the quality of life of socially vulnerable people in order to ensure the implementation of their rights in the city of Kaunas. The activities of this contract are carried out on the basis of volunteering to include motivated volunteers who attend elderly persons at their home. We also work intensively with representatives from the business sector, who are currently taking care of the tenth material welfare of older people. The long-standing partner of the Centre is the “Food Bank”, which, in the context of a complex elderly person's situation, always helps to organize food support, food packages. When providing home care services, we are guided by the Lithuanian Code of Ethics for Social Workers, internal rules approved by the institution, and in order to apply the latest working methods, we are sending employees to raise qualifications. To remain leaders in the city of Kaunas, providing this service helps the application of a person-oriented approach, team work, support of motivation, continuous improvement of qualifications, renewal of working facilities, participation in national, international projects, events, conferences.


The European Quality Framework for Social Services has helped the Centre to increase the quality of social services in the city of Kaunas by providing services to elderly persons at their home. In implementing the EQUASS quality system, a person seeks to ensure dignified life without prejudice to the rights of the recipient. Home, especially for an elderly person, is the place that protects, calms, does not create stress, and thus perceiving these consequences for a person when it comes to institutional care, we seek to increase the quality of the currently provided social care (home care) servicesDescription in native language:

Kauno miesto socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra didžiausia socialines paslaugas teikianti įstaiga Kauno miesto savivaldybėje. Centre yra teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos šeimoms ir vaikams, senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, socialinę riziką patiriantiems asmenims (benamiams). Centras siekia taikyti pažangiausias metodikas, būti veržlūs, inovatyvūs, orientuoti į rezultatus. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę. Šios paslaugos organizavimą ir teikimą organizuoja Centro Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius, kurio veiklos tikslas yra sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, organizuojant socialinį darbą seniūnijose ir teikiant socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius. Siekdami atliepti paslaugų gavėjų  poreikius, nuolat tobuliname kvalifikaciją, ieškome vidinių ir išorinių motyvacijos elementų kaip motyvuoti darbuotojus, kaip juos palaikyti, o esant itin sudėtingiems atvejams taikyti komandinio darbo principus apjungiant visų skyrių darbuotojus. Paslaugos į namus organizuojamos mažomis komandomis, kurioms vadovauja vyresnieji socialiniai darbuotojai, pačią paslaugą asmens namuose teikia lankomosios priežiūros darbuotojai. Esame atviri ir besimokantys, tuo pačiu sukuriame erdvę ir kitiems mokytis, intensyviai priimdami studentus iš aukštųjų ir profesinių mokyklų atlikti praktiką. Siekdami, kad teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir veiklos rezultatai atlieptų paslaugų gavėjų lūkesčius, teikdami šią paslaugą į šią veiklą įtraukiame ir savanorius. Pagalbos į namus paslauga yra įvairialypė apimanti daug veiklų, kurios atliekamos asmens namuose nuo paprasčiausių buitinių darbų iki paslaugų gavėjo atstovavimo ir kokybiško konsultavimo. Dėl didelio paslaugų gavėjų skaičiaus ir paslaugos teikimo intensyvumo siekdami neapleisti paslaugos kokybės ir paslaugų gavėjui sumažinti vienatvės jausmą, Centras kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios objektas yra gerinti socialiai pažeidžiamų žmonių gyvenimo kokybę, siekiant užtikrinti jų teisių įgyvendinimą Kauno mieste. Šios sutarties veiklos įgyvendinamos savanorystės pagrindu į veiklas įtraukiant motyvuotus savanorius, kurie lanko senyvo amžiaus asmenis jų namuose. Taip pat intensyviai bendradarbiaujame ir su fiziniais atstovais iš verslo sektoriaus, kurie šiuo metu rūpinasi dešimti senyvo amžiaus asmenų materialine gerove. Ilgametis Centro partneris yra „Maisto bankas“, kuris esant sudėtingai senyvo amžiaus asmens situacijai visada padeda organizuojant paramą maistu, maisto paketais. Teikiant pagalbos į namus paslaugą, vadovaujamės Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, įstaigoje patvirtintomis vidaus taisyklėmis, o siekdami taikyti naujausius darbo metodus, siunčiame darbuotojus keltis kvalifikaciją. Išlikti lyderiais Kauno mieste, teikiant šią paslaugą padeda į asmenį orientuoto požiūrio taikymas, komandinis darbas, motyvacijos palaikymas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, darbo priemonių  atnaujinimas, dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose, renginiuose, konferencijose.


Europos socialinių paslaugų kokybės sistema padėjo Centrui didinti socialinių paslaugų kokybę Kauno mieste, teikiant paslaugas senyvo amžiaus asmenims jų namuose. Diegdamiesi EQUASS kokybės sistemą asmeniui siekiame užtikrinti orų gyvenimą nepažeidžiant paslaugų gavėjo teisių. Namai, ypatingai senyvo amžiaus asmeniui yra ta vieta, kuri apsaugo, nuramina, nekelia streso, todėl suvokdami šias pasekmes žmogui patekus į institucinę globą, siekiame didinti šiuo metu teikiamų socialinės priežiūros (Pagalbos į namus) paslaugų kokybę.

Location:

Organisations in the area: