Kėdainių socialinės globos namai


Reference: LIT2021-068
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-03
Expiration date: 2025-02-03
Scope of Services: lgalaikės socialinės globos paslaugos Miesto grupinio gyvenimo namuose ir Dotnuvos grupinio gyvenimo namuose
Number of Service Users: 18
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Stoties g. 2, Šlapaberžės k., Dotnuvos sen., Kėdainių r.,
Lithuania
Contact Person: Žaneta Blandienė
Email: kedainiu.sgn@ksgn.lt


Description:

The purpose of Kėdainiai social care home is to ensure long-term (short-term) social care for adults with disabilities, due to which they cannot live independently and who need constant specialist care. The inpatient unit of the care home and the group home shall accommodate persons with a mental disability and / or mental disorder, due to which they have a level of working capacity of 0-40 percent or a level of high or medium special needs. The institution provides long-term social care services to 150 service recipients, 6 recipients of short-term social care services, 5 clients participate in the activities of the day social care institution.


The Care Home has expressed its willingness to participate in and implement the provisions of the Institutional Care Reform Process underway at the initiative of the Ministry of Social Security and Labor in the transition from institutional care to family and community services for the disabled in Lithuania.


The institution focuses on the internal aspects of quality management of the provided services - satisfaction of the social care services and needs of the service recipients, compliance with the requirements of the social care norms, employee job satisfaction and dissemination of good practice. The mission of the institution - to provide qualified and high-quality social care services, to reduce the social exclusion of persons with disabilities, to ensure the best interests and expectations of service users - is an integral part of the goal of the care home.Description in native language:

Kėdainių socialinės globos namų paskirtis - užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namų stacionariame padalinyje ir grupinio gyvenimo namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų  darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Įstaigoje ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 150 paslaugų gavėjų, 6 paslaugų gavėjams teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos bei 5 klientai dalyvauja dienos socialinės globos institucijoje veiklose.


Globos namai pareiškė norą dalyvauti ir įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdomo Institucinės globos pertvarkos proceso pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems Lietuvoje proceso nuostatas. 2017 m. 2018 m. buvo įsteigti dveji grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia. Šiandien čia namų aplinkoje  gyvena 18 paslaugų gavėjų.


Įstaiga orientuojasi į vidinius teikiamų paslaugų kokybės valdymo aspektus – paslaugų gavėjų socialinės globos paslaugų ir poreikių patenkinimas, atitikimas socialinės globos normų reikalavimams, darbuotojų pasitenkinimas darbu bei gerosios patirties sklaida. Įstaigos misija - teikti kvalifikuotas ir kokybiškas socialinės globos paslaugas, mažinti asmenų, turinčių negalią, socialinę atskirtį, užtikrinti paslaugų gavėjų geriausią interesą ir lūkesčius – neatsiejama globos namų veiklos tikslo dalis.

Location:

Organisations in the area: