Kupiškio socialinės globos namai


Reference: LIT2021-038
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-08
Expiration date: 2024-11-08
Scope of Services: Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa
Number of Service Users: 152
Number of Staff members: 85
Overall score:

Address: Kikonių g. 20,
Šnipeliškio k., Kupiškio r. sav.,
40333,
Lithuania
Contact Person: Ovidija Skačelienė
Email: kupiskis@globosnamai.org


Description:

The mission of the Kupiškis Social Care Home is to reduce social exclusion of persons with intellectual disabilities or mental disorders by providing and improving social care services that ensure the full participation of the residents of the care home in society and a satisfying quality of life.


In the care home lives persons who, due to intellectual disability or mental disorders, have a level of incapacity for work of 0-40 percent or a level of severe or moderate special needs, and who have a special need for permanent nursing care or permanent care/assistance.


According to archival documents, the Kupiškis care home started its activities in 1944. The institution was home for disabled old age people. In the village of Šnipeliškis, a care home was established in 1947 and was called the Kupiškis County Home for the Disabled. Their holdings consisted of about 50 hectares of land, the remaining 2-storey wooden house, barns, a barn made of clay, and a granary built in 1919. At that time, the home was care home for elderly and physically handicapped people, who were cared by only 5 workers.


The Kupiškis Social Care Home is located in the village of Šnipeliškis, in the central part of the Kupiškis district, 3 km south-east of the town of Kupiškis, on the Kupiškis-Utena road.


The buildings of the care home, which equipped with the living quarters, are located in a lovingly managed place of nature. The buildings are connected by footpaths and asphalted road, the place equipped with flowerbeds, garden, gazebos, recreation and active leisure areas.


In institution approved 142 places for long-term social care, 8 places for short-term social care and 3 places for respite care.


The residents of the care home are served by 85 staff with the necessary professional qualifications.


The institution provides information, counselling, mediation and representation, accommodation, meals, health care and nursing, social work, communication, development and maintenance of daily living skills (money management, shopping, household chores, etc.), and other services. ), work skills (sewing, knitting, art, ceramics, carpentry, cooking, laundry, self-management of premises, environment, etc.), leisure activities, assistance with preparation, feeding, washing and other assistance, personal hygiene services (laundry, sewing, hairdressing, etc.), and any other services required by the person according to his/her level of autonomy and needs.Description in native language:

Kupiškio socialinės globos namų misija - mažinti asmenų, turinčių proto negalią ar psichikos sutrikimų socialinę atskirtį, teikiant bei tobulinant socialinės globos paslaugas, užtikrinančias globos namų gyventojų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir juos tenkinančią gyvenimo kokybę.
Globos namuose gyvena asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Kaip byloja archyviniai dokumentai,  globos namai savo veiklą pradėjo nuo 1944 m. Kupiškyje. Įstaigoje gyveno neįgalūs seneliai. Šnipeliškio kaime globos namai įkurti 1947 m. ir vadinosi Kupiškio apskrities invalidų namais. Jų valdas sudarė apie 50 ha žemės, likęs 2-jų aukštų medinis namas, klojimai, iš molio plūktas tvartelis, 1919 m. statyta klėtelė. Tuo metu globos namuose gyveno senyvo amžiaus ir fizinę negalią turintys žmonės, kuriais rūpinosi tik 5 darbuotojai.
Kupiškio socialinės globos namai įsikūrę Šnipeliškio kaime, centrinėje Kupiškio rajono dalyje, 3 km į pietryčius nuo Kupiškio miesto, prie kelio Kupiškis–Utena.
Globos namų pastatai, kuriuose įrengtos gyvenamosios patalpos, įsikūrę su meile tvarkomame gamtos kampelyje. Pastatus jungia pėsčiųjų takeliai, asfaltuotas kelias, įrengti gėlynai, sodas, pavėsinės, poilsio ir aktyvaus laisvalaikio erdvės.
Įstaigoje patvirtintos 142 vietos ilgalaikei socialinei globai, 8 vietos trumpalaikei socialinei globai ir 3 vietos laikino atokvėpio paslaugos teikti.


Globos namų gyventojus aptarnauja 85 darbuotojai turintys reikiamą profesinę kvalifikaciją.


Įstaigoje teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros ir slaugos, socialinio darbo, bendravimo, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus ir kt.), darbinių įgūdžių ugdymo (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, staliaus darbai, maisto gaminimas, skalbimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimo, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimo (skalbimo, siuvimo, kirpimo ir pan.), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius.

Location:

Organisations in the area: