Labadros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“


Reference: LIT2021-026
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-21
Expiration date: 2025-02-21
Scope of Services: Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos
Number of Service Users: 30
Number of Staff members: 10
Overall score:

Address: Aukštaičių g. 6,
Kaunas,
LT-44147,
Lithuania
Contact Person: Jūratė Matikovienė
Email: pagalbosnamuosetarnyba@gmail.com


Description:

Charity fundation “Pagalbos namuose tarnyba” (Home care service) is a NGO, having status of charitable foundation. Foundation was established in October of 2015th with the aim to strengthen and extend care and apostolate activities that Home care department at Caritas Lithuania has been doing for the last 12 years.


At the moment there are 14 workers (nurses, social workers, nursing and care assistants, psychologist, occupational therapist, physiotherapist etc.) employed in the Foundation and ~20 permanent and 150 occasional volunteers.


Activities of the Foundation are acknowledged by government institutions – Foundation has all needed permits and licenses (such as license for social care or nursing) and each year receives financial and material support from local authorities and community for implemented activities.


“Pagalbos namuose tarnyba” acts in few main areas:


– Providing direct social, health and other needed services for people with health and social problems and they family members;


– Implementing social integration and rehabilitation activities for people from disadvantaged groups and health problems (counselling, vocational training, supported employment, social and psychological support);


– Conduct various trainings in connected themes for people working in social and health care area, volunteers and people in need;


– Advocating main field issues on macro level (foundation is an active member of larger networks like EAPN Lithuania, Palliative care association etc) and often is invited to various working groups on ministry level.Description in native language:

Labdaros fondas „Pagalbos namuose tarnyba“- nevyriausybinės organizacijos statusą turinti labdaros organizacija. Fondas buvo įsteigtas 2015 m. spalio mėn.


Šiuo metu Fonde dirba 18 darbuotojų (slaugytojai, socialiniai darbuotojai, slaugytojų ir socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas, ergoterapeutas, kineziterapeutas ir kt.). Taip pat veiklose dalyvauja~ 20 nuolatinių ir 150 trumpalaikių savanorių.


Fondo veiklą pripažįsta vyriausybinės institucijos - Fondas turi visus reikalingus leidimus ir licencijas (pavyzdžiui, licenciją socialinei globai ir slaugai teikti) ir kiekvienais metais gauna finansinę ir materialinę paramą iš vietos valdžios ir bendruomenės įgyvendintai veiklai.


„Pagalbos namuose tarnyba“ veikia keliose pagrindinėse srityse:


- tiesioginių socialinių, sveikatos ir kitų reikalingų paslaugų teikimas žmonėms, turintiems sveikatos ir socialinių problemų bei jų šeimos nariams;


- socialinės integracijos ir reabilitacijos veiklos žmonėms iš socialiai remtinų grupių (konsultavimas, profesinis mokymas, remiamas užimtumas, socialinė ir psichologinė pagalba);


-  įvairių mokymų susijusiomis temomis žmonėms, dirbantiems socialinėje ir sveikatos priežiūros srityse organizavimas ir vedimas;


- Pagrindinių vietos problemų atstovavimas makrolygmeniu (fondas yra aktyvus didesnių tinklų, tokių kaip Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Paliatyviosios pagalbos draugija ir kt., narys) ir dažnai yra kviečiamas į įvairias darbo grupes.

Location:

Organisations in the area: