Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“


Reference: LIT2021-053
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-12-21
Expiration date: 2024-12-21
Scope of Services: ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa bendruomeniniuose vaikų globos namuose
Number of Service Users: 16
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Vilniaus g. 1 Lazdijai, LT-67106,
Lithuania
Contact Person: Kristina Rudzinskė
Email: zidinys@lazdijai.lt


Description:

Lazdijai District Municipality’s Social Care Center "Židinys" is a modern regional social services institution capable of offering a wide range of social services. Excellent household and living conditions, easy adaptation in communities, children's emotional state, assurance of the basic children’s needs and freedom of expression are of great importance for the provision of quality services and the creation of a safe environment. An aesthetic, tidy, and cozy living environment that is very similar to the family model has a great impact on development, upbringing, education and preparation for independent living. The Social Care Center "Židinys" provides services, which take into account the interests and needs of children, recognizing each child as an individual personality. Education for charges (care receivers) is organized considering their age, development, and abilities. During the continuous analysis of the child's abilities, the center aims to identify the individual obstacles of the child, in order to achieve better learning outcomes, and strengthen their motivation to learn. Provision of psychological-psychiatric and special pedagogical assistance is organized at schools, Education Center, and various medical institutions.


The priority of the Social Care Center’s "Židinys" communal children's care home is the preparation of its charges for independent living. Children have the opportunity to acquire daily life skills. They are responsible for maintaining order in their rooms, and, with the help of adults, in other spaces, learning to prepare and preparing food. Together with an employee, the charges (care receivers) discuss what products are needed, plan food preparation, and purchase the needed products. Children are especially encouraged to be independent, take on a variety of responsibilities, express their individual views. Charges (care receivers) are constantly taught to be friendly, helpful, united, and tolerant of each other.


When solving problems, employees of the center work using a team principle. Social workers and social worker assistants follow unanimous requirements and agreements. They constantly communicate with each other, cooperate, and share experiences. By creating an emotional environment, in which the child feels safe, recognized and loved, more effective results in solving problems, teaching life situations, and shaping the child’s values are achieved. In Lazdijai District Municipality’s Social Care Center’s "Židinys" communal children's care home, social services corresponding to the norms of social care are provided to a charge (care receiver) or temporarily accommodated child.Description in native language:

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“ moderni regioninė socialinių paslaugų įstaiga, gebanti pasiūlyti platų socialinių paslaugų spektrą. Didelę reikšmę kokybiškų paslaugų teikimui, saugios aplinkos kūrimui turi puikios buities ir gyvenimo sąlygos, lengva adaptacija bendruomenėse, vaikų emocinė būklė, pagrindinių vaikų poreikių užtikrinimas, laisvė saviraiškai. Estetiška, tvarkinga, jauki, artima šeimos modeliui gyvenamoji aplinka turi didelį poveikį vystymuisi, auklėjimui, ugdymuisi bei ruošiantis savarankiškam gyvenimui. Socialinės globos centre „Židinys“ teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į vaikų interesus ir poreikius, pripažįstant kiekvieną vaiką kaip asmenybę. Globotiniams (rūpintiniams) organizuojamas ugdymas, lavinimas, mokymas pagal amžių, išsivystymą, gebėjimus. Nuolatinės vaiko gebėjimų analizės metu siekiame įžvelgti individualias vaiko kliūtis siekiant geresnių mokymosi rezultatų, stiprinti motyvaciją mokytis. Organizuojamos psichologinės – psichiatrinės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas mokykloje, Švietimo centre, įvairiose gydymo įstaigose.


Socialinės globos centro „Židinys“ bendruomeninių vaikų globos namų prioritetas – globotinių rengimas savarankiškam gyvenimui. Vaikai turi galimybę įgyti kasdienio gyvenimo įgūdžių, jie atsakingi už palaikomą tvarką savo kambariuose, su suaugusiųjų pagalba palaiko tvarką kitose erdvėse, gamina ir mokosi gaminti maistą. Kartu su darbuotoju globotiniai (rūpintiniai) tariasi, kokie maisto produktai reikalingi, planuojamas maisto gaminimas, vykstama įsigyti maisto produktų. Vaikai ypač skatinami savarankiškumo, prisiimant įvairias atsakomybes, norima, kad kiekvienas vaikas galėtų išreikšti savo nuomonę. Globotiniai (rūpintiniai) nuolat mokomi būti draugiškais, paslaugiais, vieningais, pakantesniems vieni kitų atžvilgiu.


Sprendžiant iškilusias problemas, dirbama komandiniu principu. Socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai laikosi vieningų reikalavimų ir susitarimų. Nuolat tarpusavyje bendrauja, bendradarbiauja, dalinasi patirtimi. Kurdami emocinę aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugus, pripažintas ir mylimas, pasiekiame veiksmingesnių rezultatų tiek sprendžiant problemas, tiek mokant gyvenimiškų situacijų, tiek formuojant vaiko vertybes. Lazdijų  rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“ bendruomeniniuose vaikų globos namuose užtikrinamos globojamam (rūpinamam) vaikui ar laikinai apgyvendintam vaikui socialinės paslaugos, atitinkančios socialinės globos normas.

Location:

Organisations in the area: