Priekulės socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-045
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-29
Expiration date: 2024-11-29
Scope of Services: Institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims; Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia.
Number of Service Users: 30
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Naujoji g. 5A,
Priekulė, Klaipėdos r. sav.,
96340,
Lithuania
Contact Person: Irena Skrabienė
Email: priekulesspc@gmail.com


Description:

Priekulė Center of Social Services was founded on the 1st of September, 2003 at the address: Naujoji St. 5A, Priekulė, Klaipėda District.  Priekulė Eldership is one of the biggest elderships in Klaipėda District Municipality surrounded by the city of Klaipėda, Curonian Lagoon with the city of Neringa and the Veiviržas River with Šilutė District. There are 44 villages in the eldership, and the city of Priekulė is its administrative center. Most people live in Priekulė and in Dercekliai, Žiaukai, Lingiai villages; as well as in the settlements of Dituva, II Stragnai, Dreverna, Venskai.


From 1 January 2009 by a decision of Klaipėda District Municipality Board a public institution Priekulė Center of Social Services was reorganized into a budget institution Priekulė Center of Social Services. This is a budget institution offering mixed social services, providing various social services for different groups of service receivers. The social services are oriented towards the following target groups: disabled adults; old age people; disabled children, social risk children and their families, social risk families and others.


MISSION – to provide proper, professional high quality day social care services for disabled adults, old age people ensuring social assistance meeting their needs, including service receivers into decision making, seeking changes, improving their quality of life.


GOAL to organize quality and balanced, economically efficient social services for people of different ages and levels of needs strengthening society‘s social safety, reducing social disparity and ensuring social justice.


The main activities of Priekulė Center of Social Services are the following: • organization of transport services;

 • social day care for children in the Center;

 • social day care for adults with different disabilities in the Center;

 • social day care for old age people in the Center;

 • social care at home for disabled adults;

 • social care at home for old age people;

 • social care at home for disabled children;

 • psychosocial assistance services.


The Center provides social day care for children (for 25 service receivers per day) and day social care in the Center (for 35 service receivers per day in accordance with the licenses issued by the Social Service Supervision Department) for residents of Agluonėnai, Judrėnai, Priekulė, Veiviržėnai elderships, and social care services at home (for 20-22 service receivers per day, integral assistance) – for residents of Agluonėnai, Judrėnai, Priekulė, Veiviržėnai, Dovilai, Sendvaris, Kretingalė elderships.


The staff list approved by a decision of Klaipėda District Municipality Board from 1 January 2021 includes 46,65 positions. There are 47 people working at the Center. Day social care services are provided directly by 21 employees, or 18,65 positions (social workers and their assistants, employment specialists, healthcare specialists, a psychologist).Description in native language:

Priekulės socialinių paslaugų centras įsteigtas 2003 m. rugsėjo 1 d. adresu: Naujoji g.5A, Priekulė, Klaipėdos r.  Priekulės seniūnija – viena iš didžiausių Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų, besiribojanti su Klaipėdos miestu, Kuršių mariomis su Neringos miestu ir Veiviržo upe su Šilutės rajonu. Seniūnijoje yra  44 kaimai, o Priekulės miestas − seniūnijos centras. Daugiausiai gyventojų gyvena Priekulės mieste, Derceklių, Žiaukų, Lingių kaimuose; taip pat Dituvos, II Stragnų, Drevernos, Venskų gyvenvietėse.


Nuo 2009 m. sausio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu viešoji įstaiga Priekulės socialinių paslaugų centras pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Priekulės socialinių paslaugų centrą. Tai mišrių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms. Socialinės paslaugos orientuotos į šias tikslines grupes: suaugę asmenys su negalia; senyvo amžiaus asmenys; vaikai su negalia, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos ir kiti.


Misija - teikti tinkamas, profesionalias aukštos kokybės dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, užtikrinant poreikius atitinkančią socialinę pagalbą, įtraukiant paslaugų gavėjus į sprendimų priėmimą, siekiant pokyčio, gerinant jų gyvenimo kokybę.


tikslas organizuoti kokybiškas ir subalansuotas, ekonomiškai efektyvias socialines paslaugas įvairaus amžiaus ir poreikių lygio asmenims, stiprinant bendruomenės socialinį saugumą, mažinant socialinę atskirtį bei užtikrinant socialinį teisingumą.


Pagrindinės Priekulės socialinių paslaugų centro veiklos: • transporto paslaugų organizavimas;

 • vaikų dienos socialinė priežiūra centre;

 • dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su įvairia negalia centre;

 • dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims centre;

 • socialinė globa asmens namuose suaugusiems asmenims su negalia;

 • socialinė globa asmens namuose senyvo amžiaus asmenims;

 • socialinė globa asmens namuose vaikams su negalia;

 • psichosocialinės pagalbos paslaugos.


Centras teikia vaikų dienos socialinę priežiūrą (25 paslaugų gavėjams per dieną) bei  dienos socialinės globos paslaugas centre (35 paslaugų gavėjams per dieną, pagal išduotas Socialinių paslaugų priežiūros departamento licencijas) Agluonėnų, Judrėnų, Priekulės, Veiviržėnų seniūnijų gyventojams, o socialinės globos paslaugas asmens namuose (20-22 paslaugų gavėjams per dieną, integrali pagalba) – Agluonėnų, Judrėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Dovilų, Sendvario, Kretingalės seniūnijų gyventojams.


Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas centre pareigybių sąrašas nuo 2021 m. sausio 1 d. 46,65 etato. Centre dirba 47 darbuotojai. Dienos socialinės globos paslaugas teikia tiesiogiai 21 darbuotojas arba 18,65 etato (socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, užimtumo specialistai, sveikatos priežiūros specialistai, psichologas).

Location:

Organisations in the area: