Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-002
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-05-14
Expiration date: 2024-05-14
Scope of Services:
Number of Service Users: 160
Number of Staff members: 23
Overall score:

Address: Vytenio g. 2,
Prienai,
LT-59140,
Lithuania
Contact Person: Liuda Šeškuvienė
Email: soc.paslaugucentras@prienuspc.lt


Description:

Social Services Center of Prienai district municipality (further - the Center) is a budged based institution, established by Prienai district municipality, provides different types of social services to various groups of people. The Center has 4 departments:  • Family Support Department - provides consulting, psychosocial, legal and other assistance to families facing difficulties and crises.

  • Social Supervision Department - provides social supervision services during the day at the Center and at the Children's Day Center.

  • Social Care Department - provides social supervision and social care services during the day at a person's home, also, renders consulting and psychosocial assistance.

  • General Department – organizes and provides transport services.


The mission of the Center is to provide social services to people (families) by developing and strengthening their abilities and opportunities to solve social problems independently and maintain social relations with society. The Center helps people overcome social exclusion. In addition, the Center seeks to implement changes in people’s interaction with their social environment, enabling  service recipients to solve mutual relations and social problems, and to improve their quality of life.
The Center has 72 employees who not only ensure provision of quality services to service recipients, but also provide social and health care services for residents living in 9 subdistricts of Prienai district municipality ( Prienai town and subdistricts: Balbieriskis, Pakuonis, Islauzas, Veiveriai, Silavotas, Naujoji Uta, Jieznas, Stakliskės).Description in native language:

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) yra Prienų rajono savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.  Centre yra 4 skyriai:  • Paramos šeimai skyrius - teikia konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą šeimoms susiduriančioms su sunkumais ir patiriančioms krizes;

  • Socialinės priežiūros skyrius - teikia socialinės priežiūros paslaugas dienos metu Centre ir Vaikų dienos centre;


Socialinės globos skyrius - teikia socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas dienos metu asmens namuose bei konsultacinę, psichosocialinę pagalbą.  • Bendrasis skyrius – kuriame, organizuojamos ir teikiamos transporto paslaugos.


Centro misija – vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms) ugdant ir stiprinant gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Siekti asmens sąveikos su jų socialine aplinka pokyčių. Įgalinti paslaugų gavėjus tarpusavio santykių bei socialinių problemų sprendimui, gyvenimo kokybės gerinimui.


Centre dirba 72 darbuotojai, kurie užtikrina kokybiškų paslaugų teikimą paslaugų gavėjams. Centro darbuotojai socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikia. Prienų rajono savivaldybės 9-ių seniūnijų gyventojams (Prienų mieste ir seniūnijose: Balbieriškio, Pakuonio, Išlaužo, Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Jiezno, Stakliškių).

Location:

Organisations in the area: