Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2019-008
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-17
Expiration date: 2022-04-17
Scope of Services: Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Number of Service Users: 1100
Number of Staff members: 27
Overall score:

Address: Maironio g.8a,
Radviliškis,
LT-82133,
Lithuania
Contact Person: Žydrūnė Plungienė
Email: info@rpbspc.lt


Description:

Radviliskis Parish Community Social Services Centre (RPBSPC) is under Radviliskis District Municipality budget institution.
Institution code 302580487. RPBSPC is a mixed social services institution that provides different types of services to different client’s. The Centre is composed of four departments: Department of Family Support Service provides general,special social and personal healthservices;


Department of Children's Day Centre provides daytime social care services; Department of The Crisis Centre provides psychological assistance and temporary accommodation; Department of Care provides consulting, psychosocial, legal assistance for families.RPBSPC employee provides professional social and health care services in Radviliskis and other areas of Radviliskis District Municipality (Aukstelku, Baisogalos, Grinkiskio, Pakalniskiu, Radviliskio, Sidabravo, Skėmių, Saukoto, Seduvos, Siaulėnu, Tyruliu).


THEIR VISION – is a highly competent, purposeful and working effectively, modern institution based on humanism's philosophy and ideals of democracy, focusing on the needs of clients and interests of the district's population, creating an environment for social well-being, helping the most vulnerable members of society to take care of themselves and integrate into community.THEIR MISION –To reduce poverty, social exclusion and increase the ability of socially vulnerable individuals and families integration
into the community, reinstate their abilities to take care of themselves, improving living conditions for them when the person is unable to do this.RPBSPC PURPOSE:
1. The main aim of the organization to provide social and health
services, to satisfy the vital needs and improving living conditions
for them when the person is unable to do this.
2. To develop and strengthen knowledge of socially vulnerable
people be able to understand and solve social problems.Description in native language:

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras
(toliau - RPBSPC) yra Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė
įstaiga. Įstaigos kodas 302580487.


RPBSPC – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių
paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje, kurią
sudaro 4 padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, teikianti bendrąsias
paslaugas, specialiąsias socialines paslaugas ir asmens sveikatos
priežiūros paslaugas (I padalinys), Vaikų dienos centras, teikiantis
socialinės priežiūros paslaugas dienos metu (II padalinys) bei Krizių
centras, kuriame teikiamos psichologinės pagalbos ir laikinos
nakvynės paslaugos (III padalinys), Globos centras ( IV padalinys) -
teikia konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą.
RPBSPC darbuotojai socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas
teikia Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams (Radviliškio
mieste ir seniūnijose: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio,
Pakalniškių, Radviliškio, Sidabravo, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos,
Šiaulėnų, Tyrulių).
Vizija – aukštos kompetencijos, kryptingai ir efektingai dirbanti,
moderni įstaiga, savo veiklą grindžianti humanizmo filosofija ir
demokratijos idealais, besiorientuojanti į rajono gyventojų
poreikius ir interesus, kurianti socialinę gerovę, siekianti padėti
pažeidžiamiausiems visuomenės nariams pasirūpinti savimi bei
integruotis į visuomenę.
Misija – mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir didinti socialiai
pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į
bendruomenę, grąžinti jų gebėjimą pasirūpinti savimi, sudarant
žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, kai pats žmogus to
nepajėgia padaryti.
RPBSPC tikslai:
1. teikti socialines paslaugas ir sveikatos priežiūros paslaugas,
tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą
nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to
padaryti.
2. socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų
Radviliškio rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai
spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Location:

Organisations in the area: