Šeduvos globos namai


Reference: LIT2021-028
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-30
Expiration date: 2024-07-30
Scope of Services:
Number of Service Users: 79
Number of Staff members: 60
Overall score:

Address: Vilniaus g. 4,
Šeduva, Radviliškio raj.,
Lithuania
Contact Person: Kamilė Brajinskienė
Email: seduvosgloba@gmail.com


Description:

Šeduva retirement home was established on January 1st 1998, retirement home is a budgetary institution accommodating 62 people. It provides social care services to elderly or disabled people living in Radviliškis district municipality.


On August 1st 2017, after a reorganization Polekėlė retirement home was merged into Šeduva retirement home and become a branch of Šeduva retirement home accommodating 26 people.


The retirement home and its branches are established by Radviliškis district municipality.


The goal of the services provided by the retirement home is to accommodate needs of elderly or disabled people, provide dignified living conditions, protect and defend their legal rights, encourage self-sufficiency, help to overcome social exclusion and to integrate residents to the society, if possible.


The main goal of the retirement home is to ensure an effective provision of social services, provide healthy living conditions, protect and defend customers‘ rights, provide favorable conditions that help address their needs, encourage them to strive for self-sufficiency while integrating them to the society.


The retirement home is working on fulfilling the following tasks: provide complex help to residents while accommodating their needs; fulfill their psychological, social, cultural and religious needs while ensuring the right to choose their own preferences; provide the retirement home residents with possibility to keep in touch with the community, as well as participate in self-expression and other social activities organized by retirement home or community; ensure that environment of the retirement home would be as similar as possible to the home environment.Description in native language:

Šeduvos globos namai įsteigti 1998m. sausio 1d. Globos namai yra 62 vietų biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia Radviliškio rajono savivaldybėje.


Reorganizuojant Polekėlės globos namus jungimo būdu 2017m. rugpjūčio 1d. jie buvo prijungti prie Šeduvos globos namų, įsteigiant juose 26 vietų Šeduvos globos namų Polekėlės padalinį.


Globos namų ir jiems priklausančių padalinių steigėjas yra Radviliškio rajono savivaldybė. 


Įstaigos paslaugų teikimo tikslas – tenkinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.


Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų socialinių paslaugų teikimą, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises, sudaryti tinkamas sąlygas jų poreikiams tenkinti, siekti didesnio savarankiškumo, integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.


Įgyvendinant veiklos tikslą užsibrėžti ir įgyvendinami veiklos uždaviniai: teikti gyventojams kompleksinę pagalbą, tenkinant asmens gyvybinius poreikius; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę Globos namų gyventojams palaikyti ryšius su bendruomene; rūpintis, kad Globos namų gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo ir Globos namų vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje; rūpintis, kad gyvenimo sąlygos būtų kuo artimesnės namų aplinkai.


             

Location:

Organisations in the area: