Šiaulių miesto savivaldybės globos namai


Reference: LIT2019-004
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-03
Expiration date: 2022-04-03
Scope of Services: Ilgalaikė socialinė globa institucijoje. Paslauga teikiama Šiaulių miesto savivaldybės globos namų stacionariame slaugos padalinyje. 40 vietų
Number of Service Users: 40
Number of Staff members: 43
Overall score:

Address: Energetikų g. 20a,
Šiauliai ,
LT-79237,
Lithuania
Contact Person: Sandra Valčiukienė
Email: globa@siauliai.lt


Description:

Institution History. Šiauliai city municipality home care was founded in the building of the doctor J. Šalkauskis on July 1 in 1993 as a home for the catholic elderly people. The founders of the institution were the Diocese of Šiauliai and the catholic women's organization Caritas.


Since 1998 Siauliu miesto savivaldybes globos namai is the Siauliai City Municipality budget institution, located at Energetiku 20A, 79237 Siauliai (code 191784958).


The institution provides long-term social care, short-term social care, day social care, temporary respite services and care at home (integral home help). Siauliu miesto savivaldybes globos namai has territorial divisions: • INDEPENDENT LIVING HOME SUBDIVISION Energetikų 20A, Siauliai. (Sector A).

 • STATIONARY CARE SUBDIVISION Energetiku 20A, Siauliai. (Sector B).

 • HOME CARE SUBDIVISION ("GODA"). Zalgirio 3, Siauliai


Their mission is to provide qualified social services and to achieve optimal results, by implementing an effective social care system which will assure social security, dignity, and empowerment of social services recipients. Also to strengthen social relationships with the community in order to take full advantage of the opportunities that social services recipient could successfully integrate in to the society.


Their main objective: To satisfy social, psychological, cultural, spiritual needs and to create appropriate living conditions in order to avoid social exclusion for every social service recipient.


“Šiauliai city municipality home care” has four licenses issued in 19/09/2014: • Institutional social care (long–term and short-term) for old and elderly people.

 • Institutional social care (long–term and short-term) for adult people with disabilities.

 • Institutional social care (day care) for adult people with disabilities.


Social care for elderly and adult people at home.Description in native language:

Įstaigos istorija. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai buvo įkurti gydytojo J. Šalkauskio namų pastate 1993 metų liepos 1 dieną kaip katalikiškos pakraipos senelių globos namai. Įstaigos steigėjais buvo Šiaulių vyskupija ir katalikių moterų organizacija “Caritas”. Nuo 1998 metų senelių globos namai tapo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetine įstaiga.


Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (toliau – Globos namai) yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga įsikūrusi adresu Energetikų g. 20A, 79237 Šiauliai. Įstaigos kodas 191784958. Įstaiga teikia ilgalaikę socialinę globą, trumpalaikę socialinę globą, dienos socialinę globą, laikino atokvėpio paslaugas bei integraliąją pagalbą į namus. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai turi teritorinius padalinius: • Savarankiško gyvenimo namai Energetikų g. 20A, Šiauliai.(A korpusas).

 • Stacionarios globos ir slaugos padalinys. Energetikų g. 20A, Šiauliai. (B korpusas).

 • Dienos socialinės globos centrą „Goda“ (toliau – „Goda“). Žalgirio g. 3, Šiauliai.


GLOBOS NAMŲ MISIJA: teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų. Įgyvendinant efektyvią socialinės pagalbos sistemą užtikrinančią gyventojų socialinį saugumą, orumą bei jų įgalinimą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinių paslaugų gavėją.


GLOBOS NAMŲ TIKSLAS: tenkinti socialines, psichologines, kultūrines, dvasines kiekvieno paslaugų gavėjo reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir padėti jiems įveikti atskirtį.


Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklėmis, 2014-09-19 Globos namams išduotos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos keturios licencijos: • Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims.

 • Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia.

 • Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia.

 • Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose.


               2013 metų lapkričio 5 dieną Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos suteikė teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas:


- Slaugos – bendrosios praktikos slaugos;


- Kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo.

Location:

Organisations in the area: