Skemų socialinės globos namai


Reference: LIT2021-025
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-15
Expiration date: 2025-02-15
Scope of Services: Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globs
Number of Service Users: 341
Number of Staff members: 204
Overall score:

Address: Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio r.,
Lithuania
Contact Person: Greta Giriūnaitė
Email: info@skemai.lt


Description:

About institution: Skemai Social Care Home - modern,   innovative, cooperative, seeking high facilities quality, new social method installing and application, regular perfection social care institution. Social Care Home personnel, offering social care and social care facilities, is guiding facilities of the recipient security insure, honor for client, a favorable microclimate creating, social responsibility promotion, stability care assets.


Services: In this institution social care offering long-term and short-term social care services, for adults who have menthal disability or intellectual disability, take in to consideration about not self-dependence level, offer not humiliate dignity enviroment, constant expert care and complex, dynamical flexible for specific persons need, help.


Social Care Home is the biggest stationary care institution in north Lithuania, in  which made for service recipients recreation zone, sports fields, park of sculpture, arbours, paths for walking.


For inhabitant offer health care facilities - common nursing, masseur, physiotherapist, psychotherapist services, drugs prescription and taking safeguarding care, various preventive and realization of health programms, urgent medicine help.


There is stimulate services recipients personal perfection, community, knowing  rights and obligations, bringing up the skills, inhabitants self-expression possibilities (individual and group sport, artistic, culture, spiritual) . Institution has their own chapel, in which inhabitants satisfy their spiritauls needs, in the institution is making possibility to use pastoral care services.


In the institution is established ensemble of folklore and modern music group called „Skem“, library, computer class of literacy, ceramics workshops, anothers work skills bringing up space (knitting, sewing, crafts, various painting technics, crafts of woods). Formed possibilities to use wireless network, television in the all institution. For inhabitants convenience there is hairdresser, laundry, crafts service, shop. In the each room are established bathrooms. From 2005 in the care house was eatablished humans with disability and friends society „The hands of sun“. Organizing active sports activity: table tennis,  volleyball, basketball and others. In the institution function inhabitants council. From the 2021 is started to publish the newspaper of Skemai social care home.


More information: www.skemai.lt, Facebook - Skemų socialinės globos namaiDescription in native language:

Apie įstaigą: Skemų socialinės globos namai (toliau – Globos namai) – šiuolaikiška, inovatyvi, bendradarbiaujanti, siekianti aukštos paslaugų kokybės, naujų socialinių metodų diegimo ir taikymo, nuolatinio tobulėjimo socialinės globos įstaiga. Globos namų personalas, teikdamas socialinės globos ir priežiūros paslaugas, vadovaujasi paslaugų gavėjų saugumo užtikrinimo, pagarbos klientui, palankaus mikroklimato kūrimo, socialinės atsakomybės skatinimo, tvarumo puoselėjimo vertybėmis.


Globos namuose veikia septynios tarnybos: socialinio darbo, sveikatos priežiūros, maitinimo, namų ūkio, energetinio ūkio, buities, buhalterinės apskaitos tarnybos.


Paslaugos: Įstaigoje teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugos, kuriomis suaugusiems asmenims, turintiems psichinę ir (ar) protinę negalią, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, užtikrinama orumo nežeminanti aplinka, nuolatinė specialistų priežiūra bei kompleksinė, dinamiškai prisitaikanti prie konkrečių asmens poreikių, pagalba.


Globos namai yra didžiausia stacionari globos įstaiga Šiaurės Lietuvoje, kurioje yra sukurtos paslaugų gavėjams rekreacinės zonos, sporto aikštelės, skulptūrų parkas, pavėsinės, takeliai skirti pasivaikščiojimams.


Gyventojams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos – bendrosios slaugos, masažuotojo, kinezeterapeuto, ergoterapeuto paslaugos, psichiatro ir psichologo paslaugos, medikamentų skyrimo ir vartojimo užtikrinimo priežiūra, įvairių prevencinių ir sveikatinimo programų įgyvendinimas, skubi medicininė pagalba.


Pas mus skatinamas paslaugų gavėjų asmeninis tobulėjimas, bendruomeniškumas, teisių ir pareigų žinojimas, įgūdžių ugdymas, gyventojų saviraiškos galimybės (individualios ir grupinės sportinės, meninės, kultūrinės, dvasinės). Įstaiga turi savo koplytėlę, kurioje gyventojai tenkina savo dvasinius poreikius, įstaigoje yra sudaryta galimybė pasinaudoti sielovados darbuotojo paslaugomis.


Įstaigoje yra įkurti folkloro ansamblis ir šiuolaikinės muzikos grupė „SKEM“, biblioteka, kompiuterinio raštingumo klasė, keramikos dirbtuvėlės, kitų darbinių įgūdžių ugdymo erdvės (mezgimo, siuvimo, rankdarbių, įvairių piešimo technikų, medžio darbų). Sudarytos galimybės naudotis bevieliu internetu, televizija visoje įstaigoje. Gyventojų patogumui yra kirpykla, skalbyklos, siuvimo paslaugos, parduotuvė. Kiekviename kambaryje įrengti atskiri vonios kambariai. Globos namuose nuo 2005 m. yra įsikūręs Neįgaliųjų ir draugų klubas „Saulės rankos“, organizuojama aktyvi sportinė veikla: stalo teniso, tinklinio, krepšinio ir kt. Įstaigoje veikia aktyvi Gyventojų taryba. Įstaigoje nuo 2021 m. yra pradėtas leisti Skemų socialinės globos namų laikraštis.


Daugiau informacijos įstaigos internetiniame puslapyje: www.skemai.lt arba mūsų „Facebook“ paskyroje Skemų socialinės globos namai

Location:

Organisations in the area: