Socialinės globos centras „Vija“


Reference: LIT2021-069
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-15
Expiration date: 2025-02-15
Scope of Services: Ilgalaikė socialinė globa vaikams su negalia, vaikams su sunkia negalia, teikiama 3 bendruomeniniuose vaikų globos namų padaliniuose.
Number of Service Users: 17
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Apuolės g. 44,
Kaunas,
LT-48302,
Lithuania
Contact Person: Ernesta Petruškevičienė
Email: info@vijoscentras.lt


Description:

Social Care Center „Vija“ is a budgetary institution whose purpose is to provide social care for children with disabilities and adults with disabilities who have been found to be completely independent or partially independent in assessing the need for social services and who require constant professional supervision. The mission of the institution is to provide social care services that ensure quality standards in a responsible and professional manner, taking into account the individual needs and abilities of the individual, and to cultivate and nurture the individual values ​​of each individual in accordance with respect for individual rights and natural dignity. The institution provides services in stationary department (social care home for children and adults), 3 group living homes (for adults), community care homes for children and a specialized nursing and social care home (for children and adults). The institution is one of the first in Lithuania in 2017. started the establishment of community houses for children with disabilities and now has 3 community houses, where services are provided to 17 children according to a family-friendly model. Community services are provided, the child with a disability has the opportunity to live in the community and receive specialized assistance that meets the individual needs of the child, and promotes the independence, full participation in the community and social inclusion of the service recipients. Over 4 years, we have gained experience and competencies in the provision of services to children with disabilities in the community, we have developed various procedures and we strive to ensure that the services provided also meet European standards.Description in native language:

Socialinės globos centras „Vija“ yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas arba dalinis nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Įstaigos misija – atsakingai ir profesionaliai teikti kokybės standartus užtikrinančias socialinės globos paslaugas, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius ir galias, auginti ir puoselėti kiekvieno asmens individualias vertybes, vadovaujantis pagarba asmens teisėms ir prigimtiniam orumui. Įstaigoje paslaugos teikiamos stacionariame padalinyje (vaikams ir suaugusiems), 3 grupinio gyvenimo namuose (suaugusiems asmenims), bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinyje (vaikams ir suaugusiems). Įstaiga viena iš pirmųjų Lietuvoje 2017 m. pradėjo bendruomeninių namų steigimą vaikams su negalia ir šiai dienai turi 3 bendruomeninius namus, kuriuose paslaugos pagal šeimai artimą modelį teikiamos 17 vaikų. Teikiamos bendruomeninės paslaugos, užtikrina vaiko su negalia galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius vaiko poreikius, bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje bei socialinę įtrauktį. Per 4 metus įgijome patirtį, kompetencijas paslaugų vaikams su negalia bendruomenėje teikimui, susikūrėme įvairias tvarkas, procedūras ir siekiame, kad teikiamos paslaugos atitiktų ir Europos lygmens standartus.

Location:

Organisations in the area: