Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“


Reference: LIT2021-066
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-16
Expiration date: 2025-02-16
Scope of Services: Ilgalaikė socialinė globa
Number of Service Users: 76
Number of Staff members: 49
Overall score:

Address: Meškeriotojų g. 22,
Vilnius,
LT-10100 ,
Lithuania
Contact Person: Esmeralda Kazlauskienė
Email: tremtiniunamai@gmail.com


Description:

Special social care home "Tremtiniu namai" is a budget institution under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania, which mission is to provide care services for the elderly who need constant professional care while maintaining contact with the society. The home is working since 1997. The home is allocated in Vilnius, Lithuania. 80 care recipients can receive care services at the same time.Preference to be accommodated is given to the exiles, but if there are no exiles waiting in the queue Special social care home is accepting any elderly men and women. The home focuses on the well-being of the population, quality care and nursing. The following social services are provided in the provision of social care: information; consulting; mediation and representation; accommodation; catering; developing and maintaining of daily life skills; organization of personal hygiene services; organization of leisure and activities; organization and / or provision of health care and nursing; organization of the supply of compensatory equipment; organization of household services; organization of transport services.Description in native language:

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ – tai biudžetinė įstaiga prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios misija – teikti globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, išsaugant ryšius su visuomene. Namai veikia nuo 1997 m. Namai yra Vilniuje, Lietuvoje. Vienu metu globos paslaugas gali gauti 80 paslaugų gavėjų. Pirmenybė apsigyventi teikiama tremtiniams, tačiau jei eilėje nėra laukiančių tremtinių, namai priima visus vyresnio amžiaus vyrus ir moteris. Namai orientuojasi į paslaugų gavėjų gerovę, kokybišką priežiūrą ir slaugą. Namuose užtikrinant socialinę globą teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir atstovavimo; apgyvendinimo; maitinimo; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; asmeninės higienos paslaugų organizavimas; laisvalaikio ir užimtumo organizavimas; sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimas ir / ar teikimas; aprūpinimo kompensacine technika organizavimas; buitinių paslaugų organizavimas; transporto paslaugų organizavimas.

Location:

Organisations in the area: