Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai


Reference: LIT2020-001
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-08-11
Expiration date: 2023-08-11
Scope of Services: Long-term (short-term) social care services for children deprived of parental care (in 6 divisions).

Number of Service Users: 35
Number of Staff members: 47
Overall score:

Address: Džiaugsmo st. 45,
Vilnius,
LT-11302 ,
Lithuania
Contact Person: Eglė Žemaitytė
Email: administracija@zolyno.lt


Description:

Budgetary institution Vilnius Žolynas Children's Social Care Home was established in 1946. Head office address: Džiaugsmo str. 45, LT-11302, Vilnius. The institution provides long-term (short-term) social care services for children deprived of parental care.


Until 1991, services were provided to 100 preschool children.


Once Lithuania took steps to become independent, the institution underwent a reorganization. The number of children and staff was reduced. Children were provided with the opportunity to live in a care home until they turned 18 and to attend public city schools.


In the process of deinstitutionalisation of care institutions since August 2014, groups of children were gradually relocated into smaller apartments. In 2017 the redevelopment of care homes was completed and care homes started functioning on a small family basis, providing alternative services to institutional care.


Currently, the Children's Social Care Home administers 6 families. The approved maximum number of service recipients is 40 children. 38 employees work directly with children.


Vilnius Žolynas Children's Social Care Home seeks to satisfy the needs of the recipient as a consumer (provision of individual services), citizen (ensuring rights) and community member (integration into the community).Description in native language:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai, įkurti 1946 m. Pagrindinės būstinės adresas Džiaugsmo g. 45, LT-11302, Vilnius. Įstaigoje teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos.


Iki 1991-ųjų metų paslaugos buvo teikiamos 100 ikimokyklinio amžiaus vaikų.


Mūsų valstybei pradėjus savarankiškumo žingsnius, įstaigoje vyko reorganizacija. Sumažintas vaikų ir darbuotojų skaičius. Vaikams buvo sudarytos sąlygos gyventi Globos namuose iki 18 m. ir lankyti bendrojo lavinimo miesto mokyklas.


Vykdant globos įstaigų deinstitucionalizaciją nuo 2014 m. rugpjūčio mėnesio vaikų šeimynos palaipsniui perkeltos gyventi į butus. 2017 m. Globos namų pertvarkymas buvo baigtas ir veikla pradėta vykdyti šeimyniniu principu, teikiant alternatyvias institucinei globai bendruomenines paslaugas.


Šiuo metu Globos namai administruoja 6 šeimynas. Patvirtintas didžiausias paslaugų gavėjų skaičius - 40 vaikų. Tiesiogiai su vaikais dirba 38 darbuotojai.

Location:

Organisations in the area: