VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai


Reference: LIT2021-023
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-17
Expiration date: 2024-06-17
Scope of Services: Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia.
Number of Service Users: 94
Number of Staff members: 64
Overall score:

Address: Kurtinių g. 1D,
Kaunas,
Lithuania
Contact Person: Monika Janulytė-Lukošienė
Email: info@kaunoseneliai.lt


Description:

Location: Kurtinių Street 1D, Kaunas


Short history: • In 1987, in the beautiful corner of Panemunė nature, according to the project of architect A. Kančas, retirement home was built and established for people of retirement age who need constant care and nursing.

 • On February 1, 1994, the name of the institution was changed to “Kaunas Malta Retirement Home”, on May 19, 1998, to “Kaunas Panemunė Retirement Home”.

 • On October 28, 2000, Social Care Day Center started its activities. It was the first institution of its kind for the elderly in Lithuania.

 • On September 21, 2004, Kaunas Panemunė Retirement Home received a licence to provide personal health care services. On September 23, 2013, the institution was licenced to provide institutional social foster care for adults with disabilities and the elderly.

 • In the autumn of 2015, the Day Social Foster Care Center for people with dementia started its activities, which was set up as a part of an EU project.

 • In 2017, the Budget Institution Kaunas Panemunė Retirement Home celebrated its 30th anniversary.

 • From June 30, 2017, when the legal form of the institution has changed, the continuity of services is ensured in the Public Institution Kaunas Panemunė Social Care Home.


Mission of the institution: to provide safe, qualified and high-quality social care, foster care and nursing services, taking into account the individual needs of each client.


Target groups and types of services related to the scope of EQUASS:


Size of the organization:  • 64 clients can be admitted for short-term and long – term social foster care;

 • 30 clients can be admitted to day social foster care center.

 • 64 jobs (posts) are established in the institutionDescription in native language:

Vieta: Kurtinių g. 1D, Kaunas.


Trumpa istorija: • 1987 metais nuostabiame Panemunės gamtos kampelyje pagal architekto A. Kančo projektą buvo pastatyti ir įkurti senelių namai, skirti gyventi pensinio amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga.

 • 1994 m. vasario 1 d. senelių namų pavadinimas buvo pakeistas į „Kauno Maltos ordino senelių namai“, o 1998 m. gegužės 19 d. į „Kauno Panemunės senelių namai“.

 • 2000 m. spalio 28 d. savo veiklą pradėjo Kauno Panemunės senelių namų socialinės priežiūros dienos centras. Tai buvo pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio įstaiga, skirta pagyvenusiems žmonėms.

 • 2004 m. rugsėjo 21 d. Kauno Panemunės senelių namai gavo licenciją užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla. 2013 m. rugsėjo 23 d. įstaigai suteiktos licencijos institucinei socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikti.

 • 2015 m. veiklą pradėjo dienos socialinės globos centras demencija sergantiems asmenims, kuris buvo įkurtas įgyvendinus ES projektą.

 • 2017 m. BĮ Kauno Panemunės senelių namai šventė 30-ies metų jubiliejų. • Nuo 2017 m. birželio 30 d. pasikeitus įstaigos teisinei formai, paslaugų tęstinumas užtikrinamas viešojoje įstaigoje Kauno Panemunės socialinės globos namuose.


Įstaigos misija: teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas socialinės globos ir priežiūros bei slaugos paslaugas, atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo individualius poreikius.Tikslinės grupės ir paslaugų rūšys, susijusios su EQUASS taikymo sritimi:


Organizacijos dydis: • 64 vietos trumpalaikei ir ilgalaikei socialinei globai teikti;

 • 30 vietų dienos socialinei globai teikti;

 • 64 darbuotojų etatai.

Location:

Organisations in the area: