Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2019-003
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-03-28
Expiration date: 2022-03-28
Scope of Services: Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga (120 vietų ), laikino apnakvindinimo paslauga (40 vietų)
Number of Service Users: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnyboje yra 120 vietų apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugoms ir 40 vietų apnakvindinimo paslaugoms. Per 2018 m. paslaugomis naudojosi 431 paslaugų gavėjas (177 paslaugų gavė
Number of Staff members: 24
Overall score:

Address: Tilžės g. 63 B,
Šiauliai,
78166,
Lithuania
Contact Person: Kristina Germanavičienė
Email: info@siauliuspc.lt


Description:

The Social Services Centre is a budget institution of the Šiauliai City Municipality of the Republic of Lithuania, providing general and special
social services at the Social Services Centre and at the service recipients' homes, taking into account the need for personal (family) social services,
promoting their activeness in order that they could take care of themselves in the future.The VISION of the Social Service Centre is to be a modern, cooperative institution, to provide high quality social services to the residents of
Šiauliai City and to perform effectively the functions delegated to it.


The MISSION of the Social Service Centre is to provide high quality social services to the residents of Šiauliai, who need help, ensuring the
conditions, that respect the dignity of a person, and meeting the necessary needs.


The values of the Social Service Centre are the following: 


- Professionalism - to work efficiently, quickly and qualitatively. They do every job honestly and responsibly. They improve their professional skills constantly, look for the best solutions, new working methods and forms. They promote creativity, strive for excellence, desire for knowledge and they are proactive;
- Collaboration - they are open to social partners. They act unanimously for the common goal. They share knowledge and experience. They discuss and help each other in good faith;
- Responsibility - they are responsible for their works, solutions, and the quality of their services. They work so that they could be proud of their
institution and the activities thereof;
- Respect for a human being - they believe that a human being is the most important value. They seek to listen and behave without prejudice. They are
sensitive to the opinion and situation of another person. They are tolerant, open to themselves and to the society;
- Innovation - they are dynamic and ready for changes. They are interested in innovations and they are promoting them. They are looking for development
areas and they are trying to implement them.Description in native language:

Socialinių paslaugų centras – Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto
savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias
socialines paslaugas Socialinių paslaugų centre ir paslaugų gavėjų
namuose, atsižvelgiant į asmens (šeimos) socialinių paslaugų
poreikį bei skatinant jų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti
savimi ateityje.
Socialinių paslaugų centro VIZIJA – būti modernia,
bendradarbiaujančia įstaiga, teikti
kokybiškas socialines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams ir
efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.
Socialinių paslaugų centro MISIJA – teikti kokybiškas socialines
paslaugas Šiaulių miesto
gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo
nežeminančias sąlygas ir tenkinant būtinuosius poreikius.
Socialinių paslaugų centro VERTYBĖS:


Profesionalumas – dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai.
Kiekvieną darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat
tobuliname savo profesinius įgūdžius, ieškome geriausio
sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname
kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame
iniciatyvūs;
Bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams,
veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir
patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam;
Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus,
mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume
didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė,
siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame
jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau
ir visuomenei;
Inovatyvumas – esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės
naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame
jas įgyvendinti.

Location:

Organisations in the area: