Sens Gruppen AS


Reference: NO2024-013
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2024-05-13
Expiration date: 2027-05-13
Scope of Services: Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) Arbeidsforberedende tiltak (AFT) Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Oppfølging (OPP) Opplæring med Støtte (OMS)
Number of Service Users: 670
Number of Staff members: 108
Overall score:

Address: Seljeveien 6, 0575 Oslo,
Norway
Contact Person: Tove Jakobsen
Email: post@sens.no


Description:

In 1966, Sens AS was established as an offer for women with mental disorders admitted to Gaustad Mental Hospital, and was developed further when it was seen that work and activity had a refreshing and health-promoting effect on the target group. Ever since its establishment, Sens has offered work-oriented follow-up to people who are outside the working life, and the foundation on which the organisation is built remains just as strong today. There have always been a fundamental entrenched value in the organization that everyone, no matter difficulties, can realize and use their resources, master workloads in the workplace, and find joy in work and activity. 


Sens has been through a significant development since 2018, where the group model was established with 3 subsidiaries – Sens Arbeidsinkludering, Sens Eiendom and Sens Utvikling. The overall strategy for the Sens Group 2020 – 2023 is largely about aligning the organisation with the comprehensive but sustainable and positive change.  


All our activities, projects and competitions shall reflect our overall goal of work inclusion. Sens Gruppen AS have two active companies where work-oriented measures and deliveries to NAV are it`s core activities.    • Sens Arbeidsinkludering delivers the pre-approved measures Work Preparatory Training and Permanent Facilitated Work, as well as running several revenue-generating departments for training and qualification. 

  • Sens Utvikling has sharpened its expertise in competitive measures from Nav focusing on mental health and careercounseling


Both companies work primarily with individual approach in a defined geographical area.  


 Through their documents, the subsidiaries will highlight the strategic nuances of goal achievement, which are primarily due to different requirements and expectations from NAV to the individual measures. At all times, the sister companies must be able to adapt to changes from NAV, the labour market and other partners, while at the same time they must be able to see opportunities and ensure continuous development in order to safeguard sustainability over time.  


Sens Grppens overall target have been unchanged since 1966; Work inclusion. Description in native language:

Sens Gruppen ble i 1966 etablert som et tilbud for kvinner med psykiske lidelser innlagt ved Gaustad, og ble utviklet videre da det opplevdes at arbeid og aktivitet hadde en tilfriskende og helsefremmende effekt på målgruppen. Helt siden etableringen har Sens gitt et tilbud om arbeidsrettet oppfølging til mennesker som står utenfor arbeidslivet, og fundamentet organisasjonen er bygget på står fortsatt like sterkt i dag. Det har hele tiden vært en grunnleggende forankret verdi i organisasjonen om at alle, uavhengig arbeidshinder, kan virkeliggjøre og bruke sine ressurser, mestre belastninger i arbeidslivet, og finne glede i arbeid og aktivitet. 


Sens Gruppen har vært gjennom en betydningsfull utvikling siden 2018, hvor konsernmodellen ble etablert med 3 datterselskaper – Sens Arbeidsinkludering, Sens Eiendom og Sens Utvikling. Overordnet strategi for Sens Gruppen 2020 – 2022 omhandler i stor grad å innrette organisasjonen etter den omfattende, men bærekraftige og positive endringen.  


Alle våre aktiviteter, prosjekter og konkurranser skal speile vårt overordnet mål om arbeidsinkludering. Sens Gruppen har to aktive selskaper hvor arbeidsrettede tiltak og leveranser til NAV er kjernevirksomhet. Sens Arbeidsinkludering leverer de forhåndsgodkjente tiltakene Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid, i tillegg til å drifte flere inntektsbringende avdelinger for opplæring og kvalifisering. Sens Utvikling har spisset sin kompetanse på konkurranseutsatte tiltak i NAV- regi innen psykisk helse og oppfølging. Begge selskap jobber primært med individuell tilnærming i et definert geografisk område.  


  


Det er utviklet separate strategidokumenter for de to operative datterselskapene; Sens Arbeidsinkludering og Sens Utvikling. Datterselskapene vil gjennom sine dokumenter synliggjøre de strategiske nyansene for måloppnåelse, som primært skyldes ulike krav og forventninger fra NAV til det enkelte tiltak. Søsterselskapene må til enhver tid evne å tilpasse seg endringer fra NAV, arbeidsmarkedet og andre samarbeidspartnere, samtidig som de må evne å se muligheter og sikre kontinuerlig utvikling for å gardere bærekraft over tid.  


Sens Gruppen sitt overordnede mål er uendret siden 1966; Arbeidsinkludering.  

Location:

Organisations in the area: